نیروی انسانی متخصص همواره بعنوان تنگنای مهمی در برنامه های توسعه و عمران کشور مطرح بوده است که متاسفانه باتوجه به روشهای آموزش و انقطاع دانش از عمل و عمل از دانش، برطرف کردن این تنگناها تنها به وسیله گسترش توان عملیات واحدهای آموزش کشور و افزایش تعداد کارشناسان حل نمیشود؛ زیرا حاصل این نظم، پرورش و بکارگیری علم کارساز نمی باشد.

نظام فنی - حرفه ای و اشتغال میثاق

 

نداشتن شناخت کافی از چگونگی برخورد مناسب با مشکلات و عدم انطباق الگوهای کارشناسی نظری با الگوهای عملی و قابل پذیرش در جامعه ما را ملزم میسازد تا ضمن اینکه آموزش برنامه ریزی را به علت ضرورتهای کشور آغاز کنیم. بر این مسوله نیز اذعان داشته باشیم که دیدگاه های کارشناسان از ابتدای امر متحول و منطبق بر اعتقادات و ضرورتهای اجرایی کشور ما نمیگردد و تربیت کارشناسان با روشهای موجود منجر به بحرانی تر شدن مسایل تحول، برنامه ریزی و طراحی کشور خواهد شد.

بطور کلی سیستم آموزشی در کشورهای جهان سوم به صورتی عمل می نماید که هر چه سطح تحصیلی بالاتر می رود فاصله تحصیل کرده از محیط زیستی خود دورتر میگردد و باعث بیگانه شدن تحصیل کرده ها از جامعه و محیط زیستشان میگردد.

 

 

تهیه طرحها و برنامه های خودکفائی کشور ضرورت بسیج پژوهشگران و کارشناسان را برای رسیدن به این مهم مطرح می سازد ولی خودباوری علمی و عدم تجربه نزدیک با مسایل اجرایی توسعه کشور، پژوهشگران ما را بعنوان عامل بازدارنده در توسعه در می آورد و هدایت برنامه های اجرایی و سرمایه گذاری در توسعه را آسیب پذیر می سازد.

بمنظور حل این مهم، این مشاور در قرارداد فی مابین با سازمان نوسازی مدارس در سال1371-1372 تحت عنوان برنامه ریزی فضایی مدارس نظام جدید نسبت به ارائه مدلهایی اقدام نمود که راه های خروج از این بحران را در حوزه ی هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای مورد هدف قرار داده بود.

 

 

روشهای ارائه شده شامل مدلهایی بوده است که از طریق برنامه ریزی با بکارگیری روشهای کارشناسی و با پیوند و مشارکت عوامل محلی شامل تحصیل کردگان، دانشجویان، دانش آموزان و خبرگان محلی، امکان بکارگیری تجربه و دانش را توامان جهت جلب حمایت در تصمیم گیری اجرایی تسهیل می نماید.

درمدل پیشنهادی اتکای اصلی به ایجاد یک سیستم آموزشی-تحقیقاتی توام با عمل و دارای مقاطع و موضوعات خاص برنامه ریزی می باشد و تقبل مسئولیت و شرکت گروه آموزشی در صحنه های واقعی که در آن مردم و کارشناسان اجرایی شرکت دارند، منجر به ارزیابی و اصلاح دیدگاه ها و روشها خواهد شد تا درنهایت با استخراج الگوهای مناسب حین عمل و یافتن مربیان و استادان در موضوعات مربوطه و انجام عملیات مشترک تحقیقاتی، برنامه ریزی و طراحی تحول، زمینه روشن شدن محتوای آموزشی با مشخصات منطبق بر ویژگی های کشور را فراهم می سازد.

اطلاعات و دستاوردهای حاصله از مدلهای طراحی شده و تحقق یافته در پروژه های عملیاتی توسط این مشاور، در آرشیو این سازمان با نام علم، آموزش و توسعه در حوزه های محلی قابل دسترسی و بررسی می باشد.

 

 

 

بالا