• تحول عرصه های مرتبط با ساخت و ساز و تغییر نوع نگرش شیوه های تولید مسکن، که همزمان با تحولات صنعتی در اروپا بود، تعاریف جدیدی از ساختمان سازی را بیان می کند که بر مبنای پاسخ گویی به نیازهای رو به رشد قشر نیازمند مسکن بوده است.

  • طـرح سرباز تحول و توسعـه که مشاركت نسل جوان در دوران خدمت مقدس سربازي با هدف كاهش فقر، بيابان‌زدائي  و توليد و توسعه پايدار در مناطق روستایی و خشک و بیابانی را مد نظر دارد، طرحی است که می تواند به صورت الگویی موفق از توسعه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها و تخلیه این نقاط مهم حیاتی شود. اگر توسعه پايدار در مناطق با اتكاء به بهره‌وري در ظرفيتهاي محلي دنبال شود، تهديدات جدي ناشي از فروپاشي كانونهاي توليدي اقتصادي و بالتبع آن کاهش انسجام اجتماعي در خانواده‌هاي روستائي غیر قابل کنترل خواهند شد.

بالا