سیستم های صنعتی

 

تحول عرصه های مرتبط با ساخت و ساز و تغییر نوع نگرش شیوه های تولید مسکن، که همزمان با تحولات صنعتی در اروپا بود، تعاریف جدیدی از ساختمان سازی را بیان می کند که بر مبنای پاسخ گویی به نیازهای رو به رشد قشر نیازمند مسکن بوده است. این نیازها در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده است. گاهی رشد ناگهانی جمعیت و افزایش تقاضای عمومی مسکن، گاهی نیاز به تامین فوری مسکن به واسطه خرابی های بعد از جنگ و شاید عدم توانایی مالی عمومی برای تامین مسکن ارزان قیمت. به هر صورت، مبانی فکری تولید انبوه مسکن به روش صنعتی و پیش ساخته، تلاش فراوانی داشت تا به گونه ای به این نیازها پاسخ دهد و اگرچه در برخی موارد با شکست مواجه شدند، اما در بسیاری موارد دیگر موفق بوده است.

بررسی برآیند شرایط حاکم بر ساخت و ساز در ایران از سوی سازندگان و مسائل مرتبط با تهیه مسکن مناسب از سوی مردم، به عدم توانایی روش های متداول و مرسوم ساخت و ساز برای تامین نیازهای مسکن در ایران صحه می گذارد و در نقطه مقابل، پیش سازی و تولید صنعتی مسکن راه حل بحران های پیش آمده پیشنهاد می گردد.

این نوشتار سعی دارد بعد از توضیح تعاریف مرتبط با این موضوع در فصل اول و بررسی جامع اهداف و ویژگی های تولید صنعتی، در ادامه به شناخت سیر تحولات و اقداماتی که در سطح جهانی از ابتدای شروع تا اکنون در این مسیر صورت گرفته است بپردازد. در قدم بعدی، شناخت سابقه تولید صنعتی و دلایل اهمیت گرایش به ساخت صنعتی در ایران و بیان علل موفقیت یا شکست سیستم ها، راهی به سمت شناخت مجموعه شرایط تاثیرگذار بر ساخت مسکن خواهد گشود. در نهایت، بعد از معرفی سیستم های ساخت صنعتی، روشی سیستماتیک برای انتخاب سیستم مناسب از دید کارفرما پیشنهاد خواهد شد . این نوشتار، با طراحی یک نمونه واحد مسکونی با استفاده از یکی از این سیستم ها به پایان خواهد رسید.

بالا