طـرح سرباز تحول و توسعـه

 

طـرح سرباز تحول و توسعـه که مشاركت نسل جوان در دوران خدمت مقدس سربازي با هدف كاهش فقر، بيابان‌زدائي  و توليد و توسعه پايدار در مناطق روستایی و خشک و بیابانی را مد نظر دارد، طرحی است که می تواند به صورت الگویی موفق از توسعه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها و تخلیه این نقاط مهم حیاتی شود. اگر توسعه پايدار در مناطق با اتكاء به بهره‌وري در ظرفيتهاي محلي دنبال شود، تهديدات جدي ناشي از فروپاشي كانونهاي توليدي اقتصادي و بالتبع آن کاهش انسجام اجتماعي در خانواده‌هاي روستائي غیر قابل کنترل خواهند شد. دراین طرح عوامل و سازمانهای مسئول، زمینه را فراهم می آوردند تا نقش جوانان در دوران مقدس سربازی در راستای حصول به اهداف توسعه پايدار در منطقه خود از جمله تقويت بخش كشاورزي به عنوان اساس استقلال كشور شکل گیرد. اهميت و عملكرد آنان در توسعه اعتقادي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي زادگاه خود به نمايش درمی آید. با ايجاد شناخت در طول اين دوره نسبت به ظرفيتهاي زيستي و اقتصادي بالقوه منطقه اراده آنان در جهت مسئوليت پذيري حفظ و تكامل سنگرهاي اقتصادي- توليدي بارور گشته و آنان را در منطقه رو به توسعه پايبند سازد تا بار نگراني جوانان، خانواده ها و مسئولين كشور نسبت به مسائل اشتغال اين نسل و مهاجرت‌هاي بي‌هدف به شهرها كاهش يابد.

از اثرات اجرايي طرح می توان به بهره مندی از توان اين نسل علاقمند به سرنوشت منطقه در دوران سربازي و ایجاد پيوندهاي علمي، اجرايي بين نسل جوان و فرصتهاي در دوران سربازی نام برد. همچنین:

  1. خانواده هاي توليد كننده فقير روستايي كه با مشكلات فراوان و با فروپاشي واحدهاي توليدي خود روبرو هستند و با حذف فرزند فعال خود در دوران سربازي صدمات سنگين و جبران ناپذيري را متحمل مي‌شوند از اين آسيب محفوظ گشته و با دلگرمي قادر مي‌گردند فرزندان خود را بعد از دوره آموزشهاي نظامي در واحدهاي نيازمند توليدي خود بعنوان سرباز وظيفه در اختيار داشته باشند.
  2. اين حركت اين انگيزه را نيز فراهم مي‌سازد تا جوانان واحدهاي فوق قبل از دوره سربازي و در حين دوره نظام وظيفه با بهره‌گيري از كارشناسان دستگاههاي اجرائي و مراكز آموزشي مرتبط تحت آموزش قرار گيرند و چگونگي حصول به بهره وري و نوسازي واحدهاي توليدي خود را آموخته و پايه‌هاي اصلاح نظام توليد را خود فراهم سازند.
  3. توان اقتصادي جامعه محلي را از طريق حمايت از بخش توليد كشاورزي و خدمات وابسته تقويت نموده و با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد زمينه مهاجرت به شهرها و گسترش حاشيه نشيني را كاهش مي‌دهد و از اين طريق آسيبهاي اجتماعي بعدي در نقاط پرجمعيت شهري را تخفيف مي بخشد.

 

بالا