• پیرو اقدامات صورت گرفته درخصوص ایجاد دفتر فنی تحول و توسعه منطقه ای بهاباد و عضوشدن اعضای مختلفی از جمله دامداران و مرتعداران، یکی از موارد درخواستی مشکل شرب دام مرتعدار مستقر در منطقه ی تحت پوشش بود. با درخواست دامدار و بررسی بخش فنی اعضا، مشکل موجود در خرابی تلمبه بادی و عدم کارکرد آن در انتقال آب زیرسطحی به محل شرب دام تشخیص داده شد. به همین منظور پس از بازدیدهای کارشناسی، اعضای فنی در قالب نظام خدمات متقابل و حسنه نسبت به حضور در مرتع و رفع مشکل اقدام نمودند. این عملیات از طریق مشارکت جمعی اعضا و بعنوان یکی از الگوهای خدمات رسانی به افراد عضو در نظام خدمات متقابل تعریف، مهندسی و اجرا گردید که تصاویر برخی از اقدامات صورت گرفته در مستند فوق قابل مشاهده می باشد.

بالا