• 1یکی از ضروریات لاینفک توسعه پیوند صحیح دانشگاه بعنوان عامل امین، سفیرعلم، مبشر و منبع مطالعات به طرحهای در دست، مطالعه، تهیه، طراحی و یا اجرای مناطق مختلف حوزه های زیستی می باشد. مشاور میثاق در طول سالهای فعالیت خود به این مهم توجه خاص داشته است و با زمینه سازی برقراری ارتباط بسیار خوب و ارزشمند دانشگاه در طرحها و پیوند آنها با دستگاه های اجرایی، مدیران، کارشناسان، دانش آموزان و خانواده ها در طرحها از ظرفیت بسیار بالای آنها تحرک ویژه ای را در بدنه اساتید و دانشجویان ایجاد کرده است. در روش میثاق دانشگاه از فضای بسیته مطالعاتی تئوریک خارج شده، اساتید و دانشجویان راه ورود به فضای واقعی پروژه ها را پیدا میکنند و با حضور مستقیم در دفاتر فنی، پیوند ارزشمند دانشگاه با جامعه و دانشگاه با خبرگان محلی تجربه میشود.

بالا