طرح عملیاتی توانمندسازی دهیاران   

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1380 1385

 

 


بمنظور مدیریت جامع و پایدار بر منابع روستای حوزه نفوذ دهیاران در نظام میثاق در سال 1386 به اجرا در آمد. مراحل اجرای این طرح مشتمل بر مرحله آگاه سازی، اعتمادسازی و همراه سازی جامعه ی دهیاران، مرحله ظرفیت سنجی، راه اندازی دفاتر توسعه و برنامه ریزی روستایی، تعریف طرحهای توسعه پایدار برای هر روستا با مشارکت روستاییان، اجرای طرحها بامشارکتهای مردمی و ارزیابی و نتیجه گیری عملیاتها بوده است.

بمنظور آشنایی دهیاران با نظامهای میثاق، مجموعه ی پکیجی مشتمل بر سوالاتی بود تا انتظارات دهیاران درخصوص معرفی و پیاده سازی طرح دریافت گردد. در این طرح، پس از آشنایی و معرفی طرح در دفترمرکزی با تشکیل گروه های کار، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی با حضور کارشناسان منطقه و فرامنطقه ای در کنار مشارکت جوانان روستا صورت میپذیرفت. پس از پایان آموزشهای لازم در دفترمرکزی، اقدامات برای راه اندازی دفترفنی روستایی صورت میپذیرفت که بدین طریق بحث اعتمادسازی و مشارکت جامعه روستاییان در مسجد و باحضور مردم صورت میپذیرفت تا پس از پیوند با ادارات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرحهای حوزه نفوذ روستا اقدام شود.

 

بالا