موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اشکذر   

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد - یزد 80.000 مترمربع 1377 1380

 

با توجه به مقطع خاص زماني و تأثيرات و تحولات فرهنگي و ارتباطات جهاني با عرضه فرصتهاي آموزشي و تخصصي به شيوه هاي جديد، در نحوه شكل گيري مجتمع آموزش عالي در زمين اشكذر كوشش شده است تا ضمن ارائه نحوه استقرار بلوكها در محدوده زمين و تأمين شريانهاي دسترسي به آنها، امكان بهره گيري از مكانهاي تعيين شده براي استقرار بلوكها با تراكمها و اشكال متفاوت فراهم گردد تا امكان پاسخ گوئي به متغيرهاي در پيش روي اين نهاد را بهتر فراهم گردد.

در شكل دهي به معماري اولين واحدهاي مورد احداث كوشش شده است الگويي پايه گذاري شود تا ضمن انعطاف و كم هزينه بودن از يك كيفيت خوبي برخوردار گردد تا مؤسسين بتوانند با برخورداري از الگو انعطاف پذير به تركيبات متنوع جهت پاسخ به خواسته هاي متغير آينده دست يابند و در ساخت و ساز تدريجي هماهنگي در اجزاء مجموعه را حفظ نمايند.

همچنین با توجه به گستردگي زمين و محدوديت سرمايه گذاري اوليه در احداث اولين بلوك از الگوي معماري با تراكم و در حالت گسترده با بهره گيري از حياط مركزي و اتصال با سايه‌بانها اولين بلوكها استفاده شده است تا مجموعه احداثي اول ضمن دست يافتن به تعادل لازم سطح اشغال گسترده حاصل و بلوك اول موقعيت قابل قبولي را در سطح پيدا كند.

در تراكم كم بلوكهاي آموزشي داراي فضاهاي آموزشي در يك طرف راهرو و در دو طبقه و در تراكم متوسط بلكوهاي آموزشي داراي فضاهاي آموزشي در دو طرف راهرو و در ارتفاع دو طبقه و در تراكم زياد بلوكهاي آموزشي داراي فضاهاي آموزشي در دو طرف راهرو حتي با سه كلاس در هر طرف و در ارتفاع سه طبقه ميتوانند مورد طراحي و احداث واقع گردند.

مناطق توسعه ويژه كه از نظر جايگاه در مراحل نهايي توسعه اين مجتمع قرار مي گيرند، مي توانند با احداث زيرزمينها و يا رفتن در طبقات بيشتر ضمن پاسخگويي به نيازهاي كارگاههاي سنگين مورد بهره برداري با تراكم ويژه قرار گيرند كه در صورت نياز به اتخاذ چنين سياستي طراحان بلوكهاي آموزشي در آن محلها مي بايست سياست گذاري لازم را بمنظور يافتن راه‌حلهاي بهينه بعمل آورند.

شكل گيري بلوك اول مجتمع پس از مذاكرات به عمل آمده با مديريت اين مجتمع الگوي بلوكهاي باز با توجه يه ويژگي آب و هوا و شخصيتي كه مورد نياز بهره برداران بوده است انتخاب گرديد، ضمن اينكه اين گروه اين انتخاب را با توجه به جميع جهات براي اين مجموعه مناسب تر مي داند، مشاهد مي شود كه بلوكهاي نيمه متمركز مورد مطالعه نيز در پلاك بندي هاي مجتمع قابل اجرا مي باشد و در صورت اتخاذ سياست اجراي طرح بلوكهاي متمركز در آينده ابعاد پلاكها جوابگو اين نوع طرحها خواهد بود.

رابطه بين بخشهاي آموزشي و فضاهاي آزاد با توجه به الگوي انتخابي به روشهاي متنوعي تأمين مي گردد:

فضاهاي آزاد اطراف بلوكهاي آموزشي با دسترسي سريع و همجوار امكان استفاده از اين فضاي آزاد را زير سرپوشيده‌ها و زير سايه درختان و يا در فصل سرد در زير آفتاب براي پاسخ به تجمع گروه هاي كوچك فراهم مي‌سازد.

در طبقه فوقاني بلوكهاي آموزشي از طريق راهروها و هال ورودي به حياطهاي همسطح خود در طبقه فوقاني باز شده و امكان نشستن در آن سطحها و رو به منظره حياطهاي مركزي را فراهم مي سازد و اين عمل توزيع دانشجويان را برحسب زمان، مكان و سليقه در فضاهاي باز و سبز بهبود مي بخشد.

عبور از سرپوشيده ها و فضاي باز بين بلوكها جهت دسترسي از يك بخش آموزشي به بخش ديگر احساس تنوع را افزايش داده و استقلال قسمتهاي مختلف را ضمن تأمين پيوند افزايش مي بخشد.

فضاهاي سبز كوچكتر بين بلوكهاي آموزشي بهم پيوسته مي گردد و يك حياط مركزي با وسعت زيادتري را به وجود مي آورد.

بالا