شهرسازی دولت آباد اصفهان    

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
اصفهان - دولت آباد 700 هکتار 1353 1357

 

خدمات مشاوره در زمینه مسائل برنامه ریزی جامع و طراحی مجموعه سکونت گاهی دولت آباد در زمینی به مساحت 700 هکتار به منظور تعریف برخوردی جدید و جامع که بتواند مکمل عوامل تصمیم گیری بوده و ضمنا به الگویی دراز مدت جهت سرمایه گذاریی اجرایی مبدل گردد، توسط بخش خصوصی به این شرکت واگذار میگردد.

بمنظور معرفی روشهای پاسخ به مسئله توسط این مشاور، خدمات ارائه شده در دوبخش تهیه گردید؛ تهیه طرحهای جامع و ارائه خدمات مهندسی-اجرایی.

رئوس طرحهای جامع مشتمل بر بخشهای زیر میباشد؛

طرح جامع ایجاد مجتمع های خودکفا، طرح جامع سرمایه گذاری جهت هدایت امورمالی و اقتصادی، طرح جامع خوداتکائی ارزی، طرح جامع خوداتکائی مصالح، طرح جامع مشارکت خانوارها در ایجاد مجتمع جدید، طرح جامع ایجاد زمینه اشتغال سازنده برای ساکنان، طرح جامع خودکفایی نسبی در تامین مواد غذایی، طرح چگونگی بهره گیری از معانی اسلامی جهت هدایت طرح و بهره گیری از فرصتهای اجرایی جهت گسترش فرهنگ اسلامی.

رئوس خدمات مهندسی-اجرایی مشتمل بر بخشهای زیر میباشد؛

برنامه ریزی و اقتصاد، سازماندهی و تشکیلات، شهرسازی، ترافیک، راه و ساختمان، تاسیسات شهری فضای سبز و محوطه سازی، معماری و سازه.

بالا