طرح جمع آوری خارشتر   

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 80 85

 

 

 

در راستای ایجاد واحدهای کارآفرینی توسط جوانان و این دسته از اعضای دفترفنی، موضوع تغذیه دام از طریق جمع آوری خارشتر و تبدیل آن به خوراک و علوفه دام مطرح گردید. تیم منتخب و پیشنهاد دهنده ی پروژه از طریق آموزشهای صورت گرفته در مراحل قبل، نسبت به مطالعه ابعاد موضوع و قابلیت اجرایی بودن پروژه اقدام نمودند. سپس با برگزاری جلسات فنی با کارشناسان فرامحلی، واقعی بودن مطالعات و نتایج مورد بررسی نهایی قرار گرفت. در ادامه مراکز و مکانهایی رویش این گیاه در شهر و حومه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج آن بر روی نقشه های شهری منعکس و سپس به برآورد میزان حجم قابل استخراج از منابع موجود پرداخته شد. در نهایت با عملیاتی سازی طرح و جمع آوری و تبدیل آن به خوراک قابل استفاده توسط دام، این پروژه با موفقیت اجرایی گردید.

 

بالا