فولاد مبارکه اصفهان

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
اصفهان - ... 17 هکتار بر مترمربع 1362 1365

 

وجود آبادی ها و پیدایش قطب های کوچک و بزرگ صنعتی و کشاورزی بسیار مهم و پر رونق در کارهای زاینده رود، حساسیت شدید محیط خشک و نیمه خشکو فقدان ظرفیت حوزه زاینده رود برای استقرار صنایع جدید موجب می شد که کمترین بی توجهی در برنامه ریزی، طراحی و اجرای برنامه های توسعه محلی یا منطقه ای، منطقه استقرار "مجتمع فولاد مبارکه" را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته، شرایط ریزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را فراهم نماید. حفظ تعادل و موازنه میان فعالیت های صنعتی و کشاورزی حوزه مجتمع فولاد مبارکه و نواحی متاثر از آن و توسعه متناسب با گنجایش هر واحد طبیعی انسانی مستلزم برنامه پیش بینی شده ای بود تا از سرمایه گذاری فنی، اقتصادی، تولیدی و عمرانی استقرار این صنعت، در راستای توسعه و تکامل منطقه و تحول مناطق خشک و نیمه خشک استفاده شود.

در طرح مجتمع فولاد مباركه مشكلات منطقه اي حوزه ی استقرار مجتمع با بهره گيري از نظام ميثاق در توسعه پايدار مشاركتي، مورد هدف قرار گرفت؛ به گونه ای که پيوند مسئولين از سطح مجلس، وزارت خانه ها، مسئولين استان، دانشگاهيان و جامعه محلي در حل مسائل به شكل علمي و  مشترك در کنار یکدیگر و با بهره گیری از 18 رشته  تخصصي دانشگاهي به شكل تلفيقي در حل مسائل منطقه اي توانست موثر و کارگشا واقع گردد. نتایج این طرح توانست منجر به پیاده سازی و اجراي راهكارهاي تعادل سازي در بخش زيست محيطيِ منطقه ی طرح گردیده که نهایتاً به كاهش و جبران آسيب هاي زيست محيطي صنعت درحوزه فولاد مبارکه اصفهان انجامید.

مشكلات منطقه اي حوزه استقرار مجتمع فولاد مباركه مجدداً با بهره گيري از نظام ميثاق توسعه پايدار مشاركتي مورد هدف قرار گرفت و توانست در ابعاد ذيل كليدهاي مهمي را به ارمغان آورد. - پيوند مسئولين از سطح مجلس، وزارت خانه ها، مسئولين استان، دانشگاهيان و جامعه محلي در حل مسائل به شكل علمي و مشترك به مرحله اجرا در آمد. - بكارگيري علوم 18 رشته تخصصي دانشگاهي به شكل تلفيقي در حل مسائل منطقه اي - تعيين و اجراي راهكارهاي تعادل سازي زيست محيطي در منطقه به منظور كاهش جبران آسيب هاي زيست محيطي صنعت درحوزه - ارائه راهكارهاي توانمندسازي اقتصادي جامعه كشاورزي و روستايي منطقه به منظ ور پيشگيري از مهاجرت هاي مخرب به سمت فرصت هاي صنعتي ايجاد شده - شناسايي و تعيين جايگاه صنايع جنبي در حوزه نفوذ در مناطق مستعد ناشناخته و داراي شرايط لازم زير ساختي و طبيعي به منظور پيشگيري از تمركز فعاليت بر محور شكننده زاينده رود - شناسايي و تعيين محل ايجاد شهر جديد با اتكاء به ظرفيت هاي بالقوه محل خارج از محور زاينده رود به عنوان باغ شهر با تركيب از خانه وارهاي مركب محل استان جماعه صنعتي، كشاورزي، و خدمات شهري - ارائه راهكار پيوند صنايع منطقه با جامعه محلي جهت تحقق اهداف برنامه - انتقال ديدگاه ها به دستگاه هاي اجرايي به منظور انعكاس در برنامه هاي رسمي - ارائه اجراي راهكارهاي مشاركت علمي و اجرائي مردم منطقه و مسئولين، جهت كاهش اضرار زيست محيطي ناشي از راه اندازي معدن از طريق اقدامات توسعه پايدار ناحيه محور كه بعداً بعنوان الگوي توسعه پايدار ملي شناخت گرديد. 

 

بالا