Regional Development

 

 

در دیدگاه ما هر منطقه دارای ظرفیت های بالقوه ی خدادادی و درونی می باشد که میتوان با تاثیرگذاری بر روی منابع اصلی آن، وضعیت کنونی آن حوزه را تحول داده و در نهایت توسعه درون زا بخشید. ساکنان هر حوزه مسئولین پرداختن به این مسئله می باشند؛ در تفکر میثاق، مشاور نقش طراحی سیستم و راهنمایی، مشاوره و هدایت اعضای علاقمند و داوطلب در حرکتهای تحول و توسعه را بعهده میگیرد. تحول و توسعه منطقه ای هر چند دراز مدت می باشد اما تصمیم گیران اصلی ساکنان اصلی حوزه متشکل از مدیران، کارشناسان، مربیان و دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها و غیره می باشند که در کاهش یا افزایش این زمان مستقیما موثر خواهند بود. در این راستا باتوجه به سابقه طولانی این مشاور در پروژه های مرتبط با تحول و توسعه منطقه ای،موفق شده ایم که با طراحی سیستم های دستیابی به تحول و توسعه از طریق روشهای مشارکتی در سطح سازمان ها و مراکز مختلف، شرایط بالفعل سازی ظرفیتها و توسعه پایدار را در مناطق حوزه ی نفوذ ایجاد نماییم. این سطح مشارکت از سطح بین المللی تا ملی و حتی سطوح منطقه ای تا روستایی را شامل میگردد.

سرزمین پهناور ایران حاوی منابع بی نهایت متفاوت و متنوع است که بکارگیری صحیح آنها میتواند راه حل خروج از بحران های موجود باشد. در دیدگاه ما این منابع شامل منابع انسانی، جغرافیایی(تنوع آب و هوا)، طبیعی(آبی و خاکی و پوشش های گیاهی)، جامعه حیوانی و جانوری می باشد. در این میان نباید از منابع علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و در کنار آنها دانش ارزشمند ذخیره شده در سینه ی خبرگان بومی غافل ماند. مجموعه ی به هم پیوند خورده ای از بهره گیری و مدیریت صحیح بر آن ها میتواند گره ای از مشکلات موجود بر دارد. میثاق تلاش کرده تا در طول سالها تجربه کاری با تعریف چگونگی پیوند آن ها در یک ارتباط متقابل به شناسایی برنامه ریزی های قابل اعمال در این خصوص بپردازد.

یکی از موارد بسیار قابل توجه در توسعه پایدار، لزوم توجه صنایع مناطق مختلف با مسئله توسعه می باشد. اگر حضور صنایع در صحنه ی ملی فقط به حفظ اقتصاد یک کشور و منافع آن صنعت بیندیشد، مطمئنا توسعه ناشی از تحول ورود یک صنعت به منطقه، نتایج مثبتی به بار نخواهد داشت. در این رابطه میثاق، صنایع مختلف را همراهی میکند تا به تناسب پتانسیل های موجود در مناطق و حوزه های نفوذ، تاثیرات دراز مدت و موثری را در راستای اهداف توسعه پایدار از خود برجای گذارد و علاوه بر رفع مسئله اشتغال و کمک به اقتصاد جامعه محلی و ملی، گامهای دراز مدتی را در حفظ محیط زیست ایران بردارند.

یکی از قدمهای بعد از آسیب شناسی توسعه، ایجاد بستراعتماد برای رفع عدم توسعه یافتگی می باشد. در این خصوص توانمندسازی جامعه اعم از افراد، خانواده ها و یا سازمانها برای برخورد با صورت مساله و یافتن راه حل با روشهای مشارکتی یکی از اقدامات اجتناب ناپذیر مشاور میثاق می باشد. توانمندی در جامعه هنگامی تحقق می یابد، که احساس نیاز به آن در بدنه های مختلف طبقات اجتماعی اعم از مدیران، کارشناسان، مربیان آموزشی، والدین، دانش آموزان و .... احساس شده و علاقه به توانمندشدن در حل مساله در فرد/سازمان متقابل احساس شده باشد. در این خصوص مشاور میثاق با طراحی و ساخت سیستمهای ویژه و متناسب با موضوعات مختلف پروژه، بسته های آموزشی توانمندسازی جامعه مخاطب را در اختیار علامندان می گذارد.

...

...

 

بالا