مجموعه صدوق بزرگ

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
قم - صفائیه 30.000 مترمربع 1353 1356

 

با توجه به سوابق مشاور در طراحي و اجراي مراكز اسلامي اين مجموعه فرهنگي، آموزشي و ديني از مرحله برنامه ريزي تا مرحله اجرا و ايجاد فضاهاي سبز به اين مشاور ارجاء مي گردد . نیازهای عملکردی متنوع کارفرما و اهداف اسلامی بانی مجموعه از احداث چنین فضایی در شرایط سیاسی قبل از انقلاب، منجر به ارائه ایده های جدید  در زمینه چگونگی تلفيق تفكر معماري سنتي و جديد در جهت حل مسائل پروژه می گردد. احداث این طرح با توجه به محدودیت های مالی کارفرما از دیگر ویژگی های مهم پروژه بوده که با تامل در وصيت نامه شهید محراب در بخش تاییدیه ها، عملکرد نهایی این مشاور قابل ارزیابی است.

 

بالا