صحن حرمین کاظمین

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
عراق - کاظمین 9.536 مترمربع 1393 1393

 

بررسی و پیشنهاد نحوه ی تسقیف صحن جدید و شمالی حرمین کاظمین(ع) در عراق، شهر کاظمین به این مشاور محول گردید. باتوجه به اینکه صحن دارای یک طبقه سرداب بوده و اطراف صحن در طبقه همکف با رواقهای متعدد و ارتفاع های متغیری در نقاط تاکیدی ورودی ها اجرا شده ، شرایط طراحی و سازه ی اجرایی پروژه را پیچیده و خاص نموده است. از طرفی نیز ابعاد عرضی و طولی صحن به میزان 68*132 و سازه ی زیرزمین، بر محدودیتهای طراحی افزود. از طرفی دیگر با توجه به تاکید کارفرما مبنی بر ارائه ی طرحی که دید بصری بیرونی را به گنبدخانه محدود نکند، بررسی چندبعدی پروژه، الزامی می نمود.

به همین خاطر در ابتدا به تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب سیستم طراحی پرداخته و سپس با وزن دهی به هر یک از جزء پارامترها، میزان تاثیرگذاری هر پارامتر در بر سیستم سازه ای مورد مطالعه معین گردید. در ادامه بررسی و معرفی انواع سیستم های سازه ای قابل استفاده در طرح به همراه مسایل طراحی و ساخت در شرایط موجود پرداخته شد تا درنهایت از بین شش سیستم قابل انطباق در صحن، دو سیستم بعنوان الگوی پایه طراحی انتخاب گردد. در نهایت چهار کانسپت ترکیبی و ابداعی باتوجه به شرایط واقعی پروژه و نیازهای بهره برداری مجموعه، تهیه و جهت بررسی نهایی کارفرما ارائه گردید.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

بالا