• نیروی انسانی متخصص همواره بعنوان تنگنای مهمی در برنامه های توسعه و عمران کشور مطرح بوده است که متاسفانه باتوجه به روشهای آموزش و انقطاع دانش از عمل و عمل از دانش، برطرف کردن این تنگناها تنها به وسیله گسترش توان عملیات واحدهای آموزش کشور و افزایش تعداد کارشناسان حل نمیشود؛ زیرا حاصل این نظم، پرورش و بکارگیری علم کارساز نمی باشد.

  • مدرسه در نظام متوسطه بعنوان  یک قالب ثابت و ساکن که براحتی امکان تعریف ثابتی از سنجش بهره وری بر مبنای نفردانش آموز واحد فضای احداث شده را بدست میدهد، نمی باشد. طراحی مدرسه در مفهوم ایجاد کلاسها با ظرفیتهای ثابت که در طراحی مدارس نظام قدیم متعارف بوده است، خود میتواند از فاکتورهای مهم محدود کننده رسیدن به بهره وری مطلوب در فضاهای آموزشی باشد؛ لذا از نظر مهندسی تلاش گردیده است که پایه های یک سیستم انعطاف پذیر جهت اعمال مدیریت و افزایش بهره وری در طول بهره برداری جهت بخش آموزش فراهم گردد. این مهم در قرارداد فی مابین این مشاور با سازمان نوسازی مدارس در سال1371-1372 تحت عنوان برنامه ریزی فضایی مدارس نظام جدید صورت پذیرفت.

  • "طرح کشت بدون آبیاری میثاق" یکی از مجموعه اصول چندگانه مهندسین مشاور صراط میثاق است که برای کاربرد در مناطق خشک و بیابانی طراحی شده است. اساس این نظام کشت توجه به زمانهای بارندگی، میزان آن و قدرت ذخیره رطوبت در خاک  می باشد. این روش در تاریخ 15/ 12/ 1381 به عنوان یک اختراع در ایران به ثبت رسید و امروز یکی از زیرمجموعه نظامهای توسعه در بخش زیست محیطی می باشد. از مزایای بهره برداری از این نوع نظام کشت آن است که هزینه های آبیاری گیاهان سازگار با شرایط منطقه مورد هدف به یک سوم رقم معمول کاهش پیدا می کند.

بالا