طرح تربیت تسهیل گران توسعه روستایی   

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1380 1385

 

یکی از نظام های توسعه میثاق، نظام "تکثیر" می باشد. در این نظام که از فرمول یک به پنج استفاده می شود، تربیت تسهیل گر در برنامه ی عملیاتی قرار میگیرد، در این برنامه که باهدف پیوند آموزشها از سطح ملی به سطح استان، سپس شهرستان و بعد از آن دهستان و روستا می باشد، اعضای آموزش دیده بعنوان تسهیل گران و مبشران پیام های آموخته شده به سطح پایین تر از خود مامور میشوند تا آموخته های خود را زیرنظر مربیان منتقل نمایند.مراحل تربیت تسهیل گران به این صورت می باشد که در ابتدا پس از آشنایی با برنامه های توسعه پایدار، اهداف سازمانهای مرتبط و هدف طرح، به تناسب جنس، نقش و مراتب علمی خود علاوه بر شرکت در یک پروژه، مسئولیت این موضوع را پذیرفته و بر حسب آن پروژه با مسائل واقعی آن آشنا شده و با ارائه راهکارهای آن در تحقق موضوع خود می پردازند. در این راستا بطور نمونه طرح تسهیل گران برای روستای سیم کویه در دره بهاباد در سال 1387 توسط این مشاور از مرحله تئوری طرح تا تحقق و پیاده سازی صورت پذیرفت.

 

بالا