طرح تشکیل دفتر فنی هنرستان

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1386 1386

 

باتوجه به بازدید صورت گرفته از عرصه های در اختیار هنرستان و توجه به ظرفیتهای بالقوه ای که درصورت بهره برداری صحیح منجر به آبادانی منطقه میشد، طرحی بمنظور جلب مشارکت اعضای موثر در فعالسازی ظرفیت ها تعریف گردید. به همین منظور طرح جلب مشارکت هنرستان کشاورزی بهاباد در راستای بازسازی و احیای منابع طبیعی، بهبود کشاورزی، حفظ منابع آب و خاک سرزمین، آموزش جوانان و توانمندترنمودن معلمین و پیوند کارشناسان با خانواده ها تعریف گردید. پس از آشنایی مسئولین و کادرآموزشی هنرستان با نظام های میثاق، امکان تعامل فنی، کارشناسی، آموزشی و تبادل امکانات میان این دو سازمان مورد بررسی و هدفگذاری قرار گرفت. پیوند این دو نهاد با یکدیگر ثمراتی چون حضور مربیان هنرستان را در کنار اعضای دفترفنی به همراه داشت؛ ضمن اینکه به افزایش دانش مربیان بومی با انتقال دانش جدید و تکنولوژی از سطوح فرامنطقه ای منجر گردید.

این پروژه در سال 1386 در قالب طرح اصلی تحول و توسعه منطقه بهاباد(طرح کاهش تصدی گری) انجام پذیرفت.

 

بالا