تشکیل دفتر فنی روستایی

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1380 1385

 

 

باتوجه به اینکه مطالعات و برنامه ریزی که بر روی یک حوزه ی آبخیز در طرحهای این مشاور صورت می پذیرد ابتدا از طریق اقدامات زیربنایی و مبنایی در دفترفنی مرکزی بخش انجام شده و سپس مراکز فکرکننده در هر روستا بطور جداگانه، مطالعات و اقدامات اجرایی همان حوزه نفوذ روستا انجام میشود؛ لذا در این مرحله تشکیل دفاتر فنی روستایی مطرح گردید. در این خصوص با دعوت از دهیاران هر منطقه و برگزاری جلسات توجیهی، نسبت به آموزش مراحل مختلف بصورت گام به گام توسط تسهیل گران اقدام میگردد. دفاترفنی روستایی مسئول مطالعه و شناخت وضع موجود روستای خود، شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه بوده و می بایست نسبت به ارائه راهکارها و پروژه های اجرایی در منطقه خود با استفاده از ظرفیتهای مشارکتی مردم روستای خود اقدام نمایند. آموزشها و روشهای تحقق تمامی این بخشها در ارتباط مستقیم با دفترفنی مرکزی بخش صورت می پذیرد. درنهایت نیز مسئولین محلی، استانی و ملی در حوزه های مختلف بمنظور شناخت از نزدیک مشکلات و طرح ها بمنظور آشنایی بیشتر و حمایت از هرحوزه به تناوب پیشرفت با هماهنگی مشاور میثاق اقدام مینمایند.

بالا