شهرک قهیان قم

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
قم - قهیان 84.360 مترمربع 1352 1353

 

این شهرک در فاصله حدودی 10 کیلومتری از شهر مقدس قم و در مسیر جاده قم، اصفهان قرار گرفته است.این شهرک با ظرفیت حدودی 800 خانوار پیش بینی و طراحی گردیده است. از ویژگیهای موجود در طرح این شهرک، پیش بینی فضاهایی برای توسعه هر محله بوده که در ترکیب شریان ترافیکی، شبکه پیاده و تاسیسات بتواند ایجاد محله بزرگتری را نماید. درجه بندی ترافیک سواره و جدائی از عبور پیاده، توسعه ی ارتباط وسایل نقلیه همگانی مرتبط با فضاهای سبز پیاده، مراکز خرید و فروش در تقاطع شبکه های اصلی شهر با پیاده راه و درنتیجه کارکرد اقتصادی بیشتر جهت بخشهای تجاری شهر در کنار ایجاد بن بستهایی برای محلات مسکونی از دیگر ویژگی های طراحی شده در این شهرک می باشد.

بالا