شهر اقماری شکاره اهواز (10000 خانوار)

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
خوزستان - اهواز 600 هکتار 1352 1356

شهرک شکاره در سال 1353 و بر پایه مطالعات اقتصادی، اجتماعی و شرایط خاص اقلیمی شهر اهواز برنامه ریزی و طرحریزی گردیده که در آن مزیتهای زیر طراحی گردیده است؛ در برنامه ریزی و طرح ریزی شکاره، کلیه تاسیسات اقتصادی و اجتماعی بصورتی پیش بینی گردیده که امر تامین مایحتاج و خرید و رفت و آمدهای ساکنین با عنایت به فضاهای سبز طولی و عدم تداخل ترافیک پیاده با سواره، بصورت تفریح آمیزی درآمده. در طرح ریزی شکاره، انسان و نیازهای او بعنوان اساس کار مورد توجه قرار گرفته و سعی گردیده که احتیاجات انسانی چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه جمعی بنحو مطلوبی تامین گردد. فضاهای باز کافیopen space برای تامین فضای سبز و تفریحی در عرصه های جمعی و خصوصی شکاره بمیزان قابل توجهی پیش بینی شده تا از لحاظ بصری وسعت دید بیشتری را ایجاد نماید. همچنین پراکندگی فضای سبز در نقاط مختلف شکاره بنحوی است که شهرک را بصورت یک باغشهر در آورده است.

بطور خلاصه نیز باید اشاره کرد که در این پروژه تلاش کرده ایم تا تشکیل شهرهای نوبنیاد کوچک را بنوعی تعریف نماییم تا از مزایای شهر و روستا تواما برخوردار باشد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

بالا