طرح جامع مناسب سازی شهر ری برای افراد کم توان

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - تهران مناطق شهری 1374 1375

حضور افراد کم توان و افراد دارای نقص و معلول در جامعه و دادن نقش به آنها به مثابه"یک امر اجتماعی" مورد توجه سازمان های بین المللی پیشنهاد دهنده "مشارکت معلولین" در زندگی و توسعه اجتماع مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است. شهرداری تهران در سال74 تصمیم به مناسب سازی پایلوت برای معلولین در منطقه 20 کوی 13آبان توسط ستادشهرسالم گرفت. هدف از این عملیات، ارائه طریق و بکارگیری مناسبترین شیوه های برنامه ریزی و طراحی عملیاتی برای استفاده بهینه از امکانات منطقه جهت اجرای اهداف مصوبه 68شورای عالی شهرسازی بود.

نقش مهندسین مشاور صراط بعنوان نماینده ستادشهرسالم و مشاور طرحهای فنی-مهندسی در این پروژه، طراحی سیستم و اجرای طرح بوده است. رویکرد ما بمنظور تهیه راه حلها و تحقق اهداف طرح از طریق تشکیل دفاترمحلی، عضویت و مشارکت افراد و گروه های علاقمند، هدایت مرحله پیوند و کاربرد، انجام مطالعات فنی-مهندسی در رفع موانع فیزیکی پیاده روها، اصلاح تقاطعها، ایستگاه های حمل و نقل، پارکها و دسترسی به ساختمانهای عمومی، طراحی روشهای اعتباری-مالی جهت گسترش اجرای طرح و تشکیل سمینارهای آموزشی بنمظور انتقال تجربیات و روشها بوده است.

این پروژه از طریق پیوند سه بخش، شهرسازی(فنی-مهندسی)، اجتماعی-فرهنگی با مشارکت آموزش و پرورش و اقتصاد تعریف و طراحی گردید.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

بالا