دانشگاه باقرالعلوم    

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
قم - قم 4.400 مترمربع 1389 1389


باتوجه به هدف دفتر تبلیغات اسلامی جهت طراحی و ساخت بزرگترین مرکز دانشگاهی جهان اسلام در شهر قم، علیرغم اقداماتی که در این خصوص توسط مسئولین و دست اندرکاران امر صورت پذیرفته بود، مشکلات پیش آمده در طرح ها و هماهنگی بین مشاورین پروژه ها، منجر گردید تا باتوجه به سوابق این مشاور در خصوص حل مسایل پیچیده ، این موضوع با این مشاور در میان گذاشته شد؛ که در نهایت این مشاور جمع بندی خود را از طریق سه مدل برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت شرایط بهبود و پیشرفت ارائه داد.

بالا