برنامه ریزی مدارس نظام جدید متوسطه کشور   

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
کل مناطق کشور کل مناطق کشور 1371 1372

 

باتوجه به برنامه آموزش و پرورش نسبت به تغییر نظام قدیم متوسطه به نظام جدید در سال 1371، این مشاور مسئول برنامه ریزی فضایی مدارس گردید. به همین منظور باتوجه به محدودیت منابع جهت تامین نیازهای رشد جمعیت مقطع متوسطه و انعطاف پذیری بعنوان یکی از اهداف نظام جدید بر تشکیل گروه های آموزشی، کلاسها و ساعات درسی آنها، تدابیری به شرح زیر جهت پاسخ به این متغیرها پیش بینی گردید؛

 • استفاده از امکانات نظام واحدی جهت تثبیت فضاهای آموزشی برای دروس خاص و شرکت دانش آموزان در دپارتمانهای مربوطه جهت دریافت آموزش
 • پیوند مدارس همجوار در تکمیل زنجیره امکانات آموزشی به یکدیگر و بهره برداری از فضاهای خاص بطور مشترک
 • پیوند مدارس به امکانات اجتماع و بهره گیری از کارگاه ها، سالنهای اجتماعات، فضاهای ورزشی و تربیتی.
 • افزایش بهره وری سهم فضاهای تخصیص یافته به اهداف آموزشی جهت افزایش سرانه اقتصادی مدارس از طریق چیدمان، نظام دپارتمانی، قابلیت جابجایی تیغه ها،ترکیب کلاسها، بهره وری فضای راهروها، اتاق معلمین، راهروهای اداری نیمه باز، سالن نمازخانه و چندمنظوره.

همچنین رئوس مطالعات و مدلهای ارائه شده جهت تکمیل و گسترس و خودکفایی واحدهای آموزشی مناطق مختلف، دفترچه ها و طرحهای برنامه ریزی زیر تهیه و ارائه گردید؛

 1. پیشنهاد مدلسازی منطقه ای جهت تامین نیازهای دوره متوسطه
 2. سازماندهی روش های ساخت و ساز در تغییر نظام جدید از طریق مشارکت مردمی
 3. طرح آموزش-تولی-توسعه در کشاورزی در هنرستان ها از طریق دفاتر فنی فوق برنامه
 4. آموزش و اشتغال از طریق پیوند واحدهای آموزشی به اجتماع و اجتماع به واحدها
 1. نحوه تامین امکانات نظام جدید از طریق تشکیل گروه های برنامه ریزی فضایی-منطقه ای
 2. مطالعه چگونگی تحقق نقش سازمان نوسازی در توسعه و تجهیز مدارس
 3. طراحی و بکارگیری نظام ساختاری در طراحی فضاهای آموزشی
 4. رشد پذیری و انعطاف پذیری در نظام طراحی فضاها
 5. استاندارد اجزاء فضاهای آموزشی جهت استفاده در طراحی مدارس نظام جدید
 6. طراحی یونیت های آمورشی در ارتباط با ساعات درسی کلاس ها
 7. چگونگی توسعه و رشد مدارس از طریق مطالعه سازماندهی و رشد در طبیعت
بالا