سیمان آبیک

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
قزوین - آبیک 320.000 مترمربع 1350 1351

 

مشاور بیمارستان بانک تجارت با توجه به تجربیات این سازمان در زمینه طرحهای بیمارستانی، طرح مصوب خود را جهت بازبینی، طراحی مجدد، افزایش ظرفیت و حصول به استانداردهای صحیح روز در سال 1370 به این مشاور ارجاع می نماید که درنهایت به طرحی دست یافتیم که با حفظ قالب بیرونی و اصلی طرح، شرایط مذکور فراهم گردد.

این پروژه با تعریف بیمارستان 300 تختخوابی در 10 طبقه مشتمل بر چهار زیرزمین و شش طبقه روی همکف با زیربنایی در حدود 24هزارمترمربع طراحی گردیده است.

طبقات زیرزمین دوم محل استقرار فضاهای خدماتی منجمله آشپزخانه، رختشورخانه، فیزیوتراپی، زیرزمین اول مشتمل بر فضاهای آزمایشگاهی، رادیولوژی، بانک خون و مابقی زیرزمین ها محل پارک ماشینها و تاسیسات مرکزی پروژه می باشد.

طبقه همکف بمنظور استقرار کلینیک ها و درمانگاه های مختلف و اداری بیمارستان طراحی گردید.

طبقه اول بخش های جراحی عمومی و تخصصی و ریکاوری بعد از عمل درنظرگرفته شده؛ طبقات دوم و نیمی از سوم مشتمل بر ICU و CCU می باشد. همچنین بخش دیگری از طبقه سوم و طبقات چهارم و پنجم محل اتاقهای بستری و واحدهای پرستاری است. طبقه ششم محل فضاهای بستری ویژه و خاص با درنظرگیری بخش پرستاری ویژه می باشد.

ی در طراحی و نظارت این هنرستان حضور داشته و به تهیه اسناد پرداخته است.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا