مشاور هدایت و برنامه ریزی مشارکتی فازهای 17 و 18 عسلویه

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
بوشهر - عسلویه 155 هکتار 1386 1387

 

با توجه به مسئوليت كارفرما دركنسرسيوم و ابعاد پروژه مورد هدف، اهميت دست يابي به روش هاي برنامه ريزي مشاركتی بين اعضاء مؤثر، ذينفع و مسئول در اجراي پروژه مهم مي باشد. جهت پاسخ به اين نياز و بمنظور شكل گيری سيستم هايي مرتبط و مركب برنامه ريزي و مديريت پروژه، مقرر مي گردد تا از تجربيات و روش هاي برنامه ريزي مشاركتی مشاور استفاده گردد، تا زمينه حصول به اتفاق نظر، كار هماهنگ و منسجم بين عوامل مؤثر در محدوده اهداف پروژه در ابعاد برنامه سامان یافته و چنين هدف بزرگی با هماهنگی به مرحله اجرا درآيد.

ارائه خدمات این مشاور در محدوده پروژه  ONSHORE PROJECT PART III در سه بخش زیر با اهم رئوس بخشهای زیر صورت پذیرفته است؛

بخش اول:

تحقيقات پايه مشتمل بر بررسی الگوهای جهانی و روشهای مورد استفاده در امور برنامه ريزي و كنترل پروژه در سازمان موجود کارفرما و جمع بندی جهت دستیابی به مدل پاسخگوی نواقص

ترسیم مدل جامع مدیریت برنامه و كنترل پروژه و تجزیه مدل به زیربخشهای مرتبط سازمانی و مکانیزه سازی نرم افزاری سیستم طراحی شده به همراه آموزش کاربرد نرم افزار

بخش دوم:

نظارت بر نرم افزارها و روش ها در مرحله بهره برداری سيستم ها و ایجاد هماهنگی بین بهره برداران به

بخش سوم:

نظارت بر عملكرد برنامه از طریق جذب عوامل برون سازمانی، تشکیل کمیته ارزیابی و مشاوره در جلسات

بالا