مجموعه اداری و توان بخشی موسسه معلولین رعد

 

 

 

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - همت 700 مترمربع 1383 1383

 

موسسه معلولین رعد بمنظور ایجاد دفتر مرکزی و اصلی خود در یکی از پارک های تهران، طراحی مجموعه ی خود را به این مشاور واگذار نمود. این طرح بر مبنای رعایت ضوابط و نیازهای معلولین طراحی گردید تا امکان دسترسی و بهره برداری این قشر از افراد جامعه را به گونه ای فراهم نماید تا امکان شرایط توان بخشی به ایشان با سهولت بیشتری ممکن گردد. حضور این مشاور در مرحله ی طراحی با شرایط افتخاری صورت پذیرفته است.

بالا