مجتمع مسکونی باران

 

 

 

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - همت 10.000 مترمربع 1387 1387

 

بازطراحی مجموعه ای با یکصد واحد در انتهای اتوبان همت بمنظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش بهره وری فضایی به این مشاور سپرده شد. باتوجه به اینکه پروژه مجوزهای اولیه ی شهرداری را اخذ نموده و در شروع مرحله ی ساخت اسکلت قرار داشت، این مشاور با توجه به سوابق مختلف خود نسبت به بازطراحی چنین مراکزی اقدام به بازبینی پلانهای معماری با حفظ شرایط سازه ای پروژه نمود. این امر از طریق بازبینی قواعد دسترسی و جهت گیری واحدهای مسکونی، جانمایی مجدد فضاهای مشترک، تغییر در سیاست گذاری مسیرهای تردد و حرکتی وسایل نقلیه و ماشین ها صورت پذیرفت.

نتایج حاصل از این اقدامات، افزایش متراژ خالص و مفید واحدهای مسکونی در حدود 10درصد، افزایش تعداد پارکینگهای هر واحد، کاهش فضای پرت، تنوع در پلانهای واحدها و قابلیت افزایش تعداد اتاق های خواب و نهایتاً بهبود ارتباط عملکردهای فضایی گردید. ارتقای کیفیت فضایی مجموعه درشرایطی حاصل گشت که تمامی ضوابط، قوانین شهری و سازه ای بدون تغییر و بازبینی باقی ماند.

 

بالا