دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان یزد

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد - .. 7.000 مترمربع 1393 1394

 

به‌طورکلی طرح ارائه‌شده برای دفتر مرکزی سازمان جهاد دانشگاهی با در نظرگیری شرایط اقلیمی و به‌کارگیری تمامی آیتم‌های تأثیرگذار بر پایداری طرح و همچنین تعیین روابط صحیح بین بخش‌های تشکیل دهند با توجه به نیاز کاربران مجموعه تهیه گشته است. طراحی هریک از زون‌ها به‌گونه‌ای انجام پذیرفته است که در عین یکپارچگی کل مجموعه در صورت نیاز به‌صورت مجزا و در ساعاتی خارج از بازه زمانی فعالیت کل مجموعه به فعالیت خود ادامه دهند، بدین منظور که حضور کاربران در مجموعه به‌واسطه قسمت¬های مختلف مستمر گردد. در چنین شرایطی کاربران برای استفاده از مجموعه خود را مقید به زمان نکرده و این امر موجب سودآوری در بلندمدت می‌باشد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

 

بالا