طرح تیپ مدارس نظام جدید

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
ملی و سراسری بر حسب تیپ و ظرفیت مدارس 1371 1374

 

مدرسه در نظام متوسطه بعنوان یک قالب ثابت و ساکن که به راحتی امکان تعریف ثابتی از سنجش بهره وری بر مبنای نفر دانش آموز واحد فضای احداث شده را به دست میدهد، نمیباشد؛ و طراحی مدرسه در مفهوم ایجاد کلاسها با    ظرفیت های ثابت که در طراحی مدارس نظام قدیم متعارف بوده است، خود میتواند از فاکتورهای مهم محدود کننده  در رسیدن به فضاهای مطلوب باشد.لذا در این پروژه از نظر  مهندسی و طراحی تلاش گردیده که پایه های یک سیستم  انعطاف پذیر جهت اعمال مدیریت و افزایش بهره وری در طول زمان بهره برداری در بخش آموزش فراهم گردد. با توجه به مطالعات مشاور در مرحله برنامه ریزی فضایی نظام جدید متوسطه، تهیه و ارائه سیستم ها و طرح های تیپ مدارس نظام جدید بعنوان الگویی جدید در فضاهای آموزشی با ظرفیت های 240 نفره تا 840 نفره، در کلیه مناطق کشور به این مشاور واگذار و به مرحله بهره برداری فايل آمد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

بالا