درمانگاه معلولین کهریزک

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - کهریزک 6.300 مترمربع 1365 ....

 

طراحی بخش توانبخشی و فعالیتهای معلولین توسط  انجمن بانوان نیکوکار کهریزک در سال 1365 به منظور ساختمانی مکمل در سایت کل پروژه و طرح جامع مجموعه در اختیار این مشاور قرار گرفت.

ایده ی اصلی این پروژه استفاده از سالن های با فضای باز جهت اعمال تغییرات راحت و سریع در طول سالهای بهره برداری بود که از طریق رمپی بیرونی، شرایط تردد معلولین را در طبقات تسهیل میکرد. اهمیت دید به منظره بیرونی و استفاده از نور طبیعی منجر گردید تا رمپ اتصال طبقات، بصورت عمود بر ساختمان طراحی و احداث گردد. استفاده از ستونهای نمایان در ترکیب با معماری و عمق نورگیرهای تعریف شده جهت کارکرد اقلیمی و تعدیل ورود نور به داخل جزو ویژگی های کالبدی طراحی پروژه است.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

بالا