موزه علوم طبیعی بهاباد

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد 700 مترمربع 1389 1389

طراحی موزه ای در بخش بهاباد واقع در استان یزد، بمنظور جمع آوری، آموزش و نگهداری از گونه های مختلف طبیعی منطقه از جمله مجموعه هایی بود که در مرحله ی کانسپت طراحی در اختیار این مشاور قرار گرفت.

رویکرد اصلی ما در طراحی این پروژه، استفاده از فرمولی سازه ای و تکثیرشونده بوده که بتواند با ساخت سیستمی و ترکیب متناسب در کنار یکدیگر، امکان ساخت، تکثیر و تکامل مجموعه را با کاهش هزینه های ساخت و نگهداری به همراه داشته باشد. در این خصوص استفاده از مدول های سازه ای که در یک دیاگرام فضایی و بر اساس الگوی معماری بومی مناطق گرم و خشک با بهره گیری از حیاط های میانی که ارتباط و فضاهای جمعی را نیز میتواند ایجاد نماید، پیشنهاد و طراحی گردیده است. این پروژه تا مرحله کانسپت و ارائه به کارفرما جهت دریافت مجوزهای تاسیس موزه، پیش رفت.

بالا