انعطاف پذیری و افزایش بهره وری در مدارس نظام جدید آموزش و پرورش

 

 

با عنایت به محدودیت منابع در طول برنامه دوم جهت تامین نیازهای رشد جمعیت مقطع متوسطه و اهمیت انعطاف پذیری نظام جدید متوسطه بر تشکیل گروه های آموزشی، کلاسها و ساعات درسی آنها، تدابیری جهت تنظیم و پاسخ به این متغیرها در قرارداد فی مابین این مشاور با سازمان نوسازی مطرح و ارائه گردید. به همین منظور موارد زیر بعنوان بخشی از دستاوردهای مختص با بحث انعطاف پذیری و افزایش بهره وری در مدارس می باشد؛

  • استفاده از امکانات نظام واحدی جهت تثبیت فضاهای آموزشی برای دروس خاص و شرکت دانش آموزان در دپارتمانهای مربوطه جهت دریافت آموزش پیشنهاد گردید. این امر ضمن اغنای فضای آموزش در بهره برداری از کلاسها به شکل دپارتمانی حدود 17درصد افزایش کارآئی در فضاهای آموزشی ایجاد میکند.
  • با پیوند مدارس همجوار در تکمیل زنجیره امکانات آموزشی به یکدیگر و بهره برداری از فضاهای خاص بطور مشترک بخصوص فضاهای آزمایشگاهی، کارگاهی و فضاهای فوق برنامه، تاسیس و راه اندازی بعضی از فضاها مستقلا در واحدهای مربوطه را برطرف ساخته و کارآئی فضا و منابع و کیفیت آموزش را بهبود بخشد.
  • پیوند مدارس به امکانات جامعه و بهره گیری از کارگاه ها، سالنهای اجتماعات، فضاهای ورزشی و تربیتی در مناطق آموزشی، امکان حصول به کیفیت در حداقل زمان و با حداقل منابع جدید را برای دوران رشد جمعیت شتابان تامین می تواند نماید.
  • افزایش بهره وری در چیدمان کلاسها با قابلیت تنظیم تیغه بندی ها جهت تنظیم مجدد طول کلاسها.
  • بدون لزوم تغییر نرم فضاهای آموزشی نظام جدید، با پیشنهاد استفاده از نظام دپارتمانی بجای کلاسهای مختص هر پایه، منجر به افزایش کارآیی تا میزان 150درصد در فضاهای احداث شده گردید.
  • قابلیت بهره گیری از فضای راهروها در بخش آموزش نظری و فنی و حرفه ای بمنظور بهره وری در سه حالت مشتمل بر استقرار کمدهای اختصاصی دانش آموزان،ویترین های نمایشگاهی، افزایش دهنده سطح اصلی کلاس و جزء فضاهای مکمل.
  • یکی از راه های افزایش بهره وری سهم فضاهای تخصیص یافته به اهداف آموزشی در دوران بحران جمعیت و کمبود منابع، استفاده چندمنظوره از فضاهای پرورشی و ارتباطی می باشد. درصورت حصول به این اهداف میتوان بدون صرفه نظر کردن از اهداف پرورشی، در ساعات آزاد سطوح این فضاها را در جهت پاسخ به آموزش تخصیص داد که این امر باتوجه به ویژگی نظام جدید و آموزشهای غیرحضوری و ساعات فراغت بین دروس واحدی برای دانش آموزان در مدرسه، عملکرد بسیار ضروری و مفیدی خواهد داشت. نمودار پیوست نشان دهنده عملکرد مشترک این دوبخش با آموزش می باشد.

 

بالا