"طرح کشت بدون آبیاری میثاق" یکی از مجموعه اصول چندگانه مهندسین مشاور صراط میثاق است که برای کاربرد در مناطق خشک و بیابانی طراحی شده است. اساس این نظام کشت توجه به زمانهای بارندگی، میزان آن و قدرت ذخیره رطوبت در خاک  می باشد. این روش در تاریخ 15/ 12/ 1381 به عنوان یک اختراع در ایران به ثبت رسید و امروز یکی از زیرمجموعه نظامهای توسعه در بخش زیست محیطی می باشد. از مزایای بهره برداری از این نوع نظام کشت آن است که هزینه های آبیاری گیاهان سازگار با شرایط منطقه مورد هدف به یک سوم رقم معمول کاهش پیدا می کند.

کشت بدون آبیاری میثاق با اتکا به رطوبت موجود خاک

 

"طرح کشت بدون آبیاری میثاق" یکی از مجموعه اصول چندگانه مهندسین مشاور صراط میثاق است که برای کاربرد در مناطق خشک و بیابانی طراحی شده است. اساس این نظام کشت توجه به زمانهای بارندگی، میزان آن و قدرت ذخیره رطوبت در خاک  می باشد. این روش در تاریخ 15/ 12/ 1381 به عنوان یک اختراع در ایران به ثبت رسید و امروز یکی از زیرمجموعه نظامهای توسعه در بخش زیست محیطی می باشد. از مزایای بهره برداری از این نوع نظام کشت آن است که هزینه های آبیاری گیاهان سازگار با شرایط منطقه مورد هدف به یک سوم رقم معمول کاهش پیدا می کند.

 

 

این روش به ثبت رسیده در بخش کشت و احیای بیابانها، در سطحی معادل 150 هکتار از بیابانهای شهرستان بهاباد به اجرا در آمد و نتایج بدست آمده رضایت بخش بوده است. در این روش نوین کاشت نیاز گیاه به آبیاری مصنوعی برطرف می شود به دلیل اینکه در بخش احیا از رطوبت ذخیره شده درلایه های خاک برای رشد و استقرار گیاه در زمانها و عمق خاص استفاده می شود. به همین دلیل هم ما این نوع کشت را تحت عنوان "کشت بدون آبیاری میثاق با اتکا به رطوبت موجود خاک" نام نهاده ایم.  انواع روشهای کشت  از جمله استقرار نهال جدید و یا بذر در جوار بته موجود، در آبراهه، در فارو و یا در شیار و چند روش دیگر برای بازسازی جامعه گیاهی تحت این نظام صورت گرفته است که با موفقیت بالای 80% روبرو بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا